ปรัชญา

“บริการดี มีเทคโนโลยีก้าวหน้า จัดการเด่น เน้นคุณธรรม นำหน้าสู่สากล”


วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตในทุกสาขา ให้เป็นบุคลากรของชาติในการรับใช้สังคม เป็นผู้มีความรู้ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้


พันธกิจ

  1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
  2. สร้างเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
  3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
  4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และสาขา