รองศาสตราจารย์ ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
รองคณบดี ด้านวิชาการ
ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ

ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
รองคณบดี ด้านบริการวิชาการ
ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทิกา หิรัญเทศ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ดร.อุทุมพร อยู่สุข
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภรณีน์ อินฟ้าแสง
ผู้อำนวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ ปุณณพศ ดารารัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจยุคดิจิทัล