รองศาสตราจารย์ ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
รองคณบดี ด้านวิชาการ
ด้านวิจัยและประกันคุณภาพ


ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
รองคณบดี ด้านบริการวิชาการ
ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ


อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว


ดร.อุทุมพร อยู่สุข
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต