แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพบุคลากรประจำสาขาNews
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)
B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

 

ปรัชญา
“สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาในเชิงตัวเลขด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและพร้อมที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

 

ข้อมูลหลักสูตร (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์ (RPU Identity)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)

3 ( x-x-x )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3 ( x-x-x )

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1)

3 ( x-x-x )

100-027

การตลาดดิจิทัล

3 ( 3-0-6 )

100-010

หลักการจัดการ

3 ( 3-0-6 )

161-014

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเบื้องต้น

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา (RPU Volunteer Sprirts)

1 (0-2-1)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)

3 ( x-x-x )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3 ( x-x-x )

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2)

3 ( x-x-x )

100-025

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

100-016

หลักเศรษฐศาสตร์

3 ( 3-0-6 )

100-018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer Spirits for Society)

1 (0-2-1)

011-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (5)

3 ( x-x-x )

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)

3 ( x-x-x )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3 ( x-x-x )

100-005

การภาษีอากร

3 ( 3-0-6 )

100-007

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3 ( 2-2-5 )

161-015

การจัดหาและการจัดซื้อ

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-026

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

100-022

การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

161-003

การวางแผนโลจิสติกส์

3 ( 3-0-6 )

161-012

การขนส่งและการกระจายสินค้า

3 ( 3-0-6 )

161-013

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

3 ( 3-0-6 )

162-xxx

วิชาเอกเลือก (1)

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-012

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 ( 3-0-6 )

100-023

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

3 ( 3-0-6 )

161-007

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์

3 ( 3-0-6 )

161-017

 ลีนเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3 ( 3-0-6 )

162-xxx

วิชาเอกเลือก (2)

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

15

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-024

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

161-008

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

3 ( 3-0-6 )

161-010

สัมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3 ( 3-0-6 )

162-xxx

วิชาเอกเลือก (3)

3 ( 3-0-6 )

162-xxx

วิชาเอกเลือก (4)

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

15

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-013

จริยธรรมธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

161-009

การวิจัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3 ( 3-0-6 )

162-xxx

วิชาเอกเลือก (5)

3 ( 3-0-6 )

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี

6 ( x-x-x )

019-001

เตรียมสหกิจศึกษา (กรณีออกสหกิจศึกษา)

1 ( 1-0-2 )

รวมจำนวน

16

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

162-xxx

วิชาเอกเลือก (6) (หรือ)

3 ( 3-0-6 )

019-002

สหกิจศึกษา (หรือ)

6 ( 560 )

019-003

การฝึกปฏิบัติงาน

3 ( 300 )

รวมจำนวน

6

*ถ้านิสิตต้องการเลือกสหกิจศึกษา นิสิตต้องเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4

แนวทางประกอบอาชีพ

  1. ปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ นักวิเคราะห์ หรือนักบริหารภายใน กระทรวงคมนาคม กรมศุลกากร หรือเป็นพนักงาน บุคลากร หรือผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ปฏิบัติงานในองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ฝ่ายโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน จัดซื้อจัดจ้าง การขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ คลังสินค้าและการกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต หรือการบริการลูกค้า
  3.   การประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ตัวแทนออกของ บริษัทขนส่ง ผู้รับจัดการขนส่งสินค้า กิจการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า หรือธุรกิจนำเข้าและส่งออก
ดร.อุทุมพร อยู่สุข
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ / ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ / อ.ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ช่อทิพย์ ลือไชยวุฒิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
อาจารย์ฤทัยรัตน์ พลยาง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน