แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพบุคลากรประจำสาขาNews
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
Bachelor of Business Administration (Tourism Industry)
บธ.บ. (อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
B.B.A. (Tourism Industry)

ปรัชญา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีความเชื่อว่าการพัฒนานิสิตให้มีทักษะในการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะต้องให้ผู้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการจัดสถานการณ์จำลองในห้องเรียน และในสถานการณ์จริง ดังปรัชญาที่ว่า

“บริหารดี บริการเด่น เน้นภาษา สร้างสรรค์ปัญญา นำพาธุรกิจท่องเที่ยว สู่ยุคดิจิทัล”

ข้อมูลหลักสูตร (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มความสนใจเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) หมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์ (RPU Identity)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

01 3-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

01 4-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (1)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (2)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (3)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

19 (x-x-x)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา (RPU Volunteer Sprirts)

1 (0-2-1)

012-xxx

กลุ่มมนุษยศาสตร์ (1)

3 (x-x-x)

01 3-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

01 4-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (4)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (5)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (6)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

19 (x-x-x)

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer Spirits for Society)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

01 3-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3 (x-x-x)

012-xxx

กลุ่มมนุษยศาสตร์ (2)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (7)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาแกน (8)

3 (x-x-x)

151-014

การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

รวมจำนวน

19 (x-x-x)

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

151-021

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3 (3-0-6)

151-025

โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

151-026

ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกความสนใจเฉพาะ (1)

3 (x-x-x)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกความสนใจเฉพาะ (2)

3 (x-x-x)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ (1)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

18 (x-x-x)

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

151-022

งานมัคคุเทศก์

3 (2-2-5)

151-027

การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกความสนใจเฉพาะ (3)

3 (x-x-x)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ (2)

3 (x-x-x)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ (3)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเลือกเสรี (1)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

18 (x-x-x)

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

151-016

การวางแผนและการจัดนำเที่ยว

3 (3-0-6)

151-028

ธุรกิจสายการบินและการออกบัตรโดยสาร

3 (3-0-6)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกความสนใจเฉพาะ (4)

3 (x-x-x)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกความสนใจเฉพาะ (5)

3 (x-x-x)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ (4)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

15 (x-x-x)

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-001

เตรียมสหกิจศึกษา

1 (1-0-2)

151-018

การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

151-024

สัมมนาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3 (3-0-6)

152-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือกภาษาต่างประเทศ (5)

3 (x-x-x)

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเลือกเสรี (2)

3 (x-x-x)

รวมจำนวน

13 (x-x-x)

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-002

สหกิจศึกษา               หรือ

6 (560 ชั่วโมง)

152-084

การฝึกปฏิบัติงาน

6 (560 ชั่วโมง)

รวมจำนวน

6

หมายเหตุ: ถ้านิสิตเลือกรายวิชา 019-002 สหกิจศึกษา นิสิตต้องเรียนรายวิชา 019-001 เตรียมสหกิจศึกษาในปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

แนวทางประกอบอาชีพ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถทำงานได้ในหลายสาขาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

  1. งานด้านการนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์อาชีพ พนักงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน พนักงานฝ่ายการตลาดและการขายบริษัทนำเที่ยว พนักงานปฏิบัติการนำเที่ยว
  2. งานด้านการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าพ่อครัว (Chef) พนักงานผสมเครื่องดื่ม แม่บ้าน
  3. หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวระดับชาติ เช่น พนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น พนักงานสำนักงานการท่องเที่ยวประจำจังหวัด และหน่วยงานระดับท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  4. งานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจ MICE ธุรกิจสปา
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทิกา หิรัญเทศ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ.วีรพร รอดทัศนา
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อ.สมรศรี คำตรง
อ.ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
รองคณบดี ด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
อ.พลสิทธิ์ ศรีศิริ
อ.ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว