แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพบุคลากรประจำสาขาNews
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Administration)
บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ)
B.B.A. (Business Administration)

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ โดยสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริงดังปรัชญาที่ว่า 

“เส้นทางการเป็นนักบริหารมืออาชีพในยุคดิจิทัลแบบผสมผสานศาสตร์ทางการบริหารธุรกิจ”

ข้อมูลหลักสูตร (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ความสนใจเฉพาะ 4 กลุ่ม เลือกเรียน 2 กลุ่มวิชา ๆ ละ 

1. กลุ่มวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
2. กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3. กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด
4. กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์

12 หน่วยกิต
- ฝึกประสบการณ์
3)   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์ (RPU Identity)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)

3 ( 3-0-6 )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3 ( 3-0-6 )

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1)

3 ( 3-0-6 )

100-013

จริยธรรมธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

100-022

การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ

3 ( 2-2-5 )

100-027

การตลาดดิจิทัล

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา (RPU Volunteer Sprirts)

1 (0-2-1)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)

3 ( 3-0-6 )

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2)

3 ( 3-0-6 )

100-010

หลักการจัดการ

3 ( 3-0-6 )

100-017

กฎหมายธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

141-014

การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3 ( 3-0-6 )

141-015

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer Spirits for Society)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (3)

3 ( 3-0-6 )

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3 ( 3-0-6 )

100-016

หลักเศรษฐศาสตร์

3 ( 3-0-6 )

141-016

การดำเนินการส่งออกและนำเข้า

3 ( 3-0-6 )

141-018

เทคโนโลยีดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ

3 ( 2-2-5 )

รวมจำนวน

16

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3 ( 3-0-6 )

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)

3 ( 3-0-6 )

100-021

การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

100-025

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

141-019

การบริหารความเสี่ยงในทุนมนุษย์

3 ( 3-0-6 )

141-020

การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-005

การภาษีอากร

3 ( 3-0-6 )

100-018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

141-021

การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3 ( 3-0-6 )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1)

3 ( x-x-x )

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-012

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3 ( 3-0-6 )

100-023

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

3 ( 3-0-6 )

141-017

 สัมมนาการบริหารธุรกิจ

3 ( 2-2-5 )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 1)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 2)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 2)

3 ( x-x-x )

019-001

เตรียมสหกิจศึกษา

1 ( 1-0-2 )

รวมจำนวน

19

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-002

สหกิจศึกษา (หรือ)

6 ( 560 )

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี (1)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

หมวดวิชาเลือกเสรี (2)

3 ( x-x-x )

รวมจำนวน

6

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-026

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3 ( 3-0-6 )

141-022

โครงงานการบริหารธุรกิจ

3 ( 135 )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 2)

3 ( x-x-x )

xxx-xxx

กลุ่มวิชาเอกเลือก (กลุ่ม 2)

3 ( x-x-x )

รวมจำนวน

12

แนวทางประกอบอาชีพ
1. ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต
2. ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
3. ผู้ประกอบการในองค์กร เช่น นักพัฒนาธุรกิจ
4. นักวิเคราะห์และวางแผน
5. ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์
6. ผู้บริหารขององค์กร
7. ผู้จัดการทั่วไป
8. ผู้สืบทอดธุรกิจครอบครัว
9. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
10. นักวิจัยทางธุรกิจ

ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์
อธิการบดี
ดร.สันธยา ชูทรัพย์
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ วิทยาเขตนพวงศ์ / หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ผศ.ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
ผศ.พนิดา วัชระรังษี
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ผศ.จิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อ.นิตยา สุภาภรณ์
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อ.ณ.ชนม์ ประยูรวงศ์
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ดร.เศรษฐพงศ์ วัฒนพลาชัยกูร
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและที่ปรึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดร.วัชรีพร หลิมรัตน์
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
อ.นพสิทธิ์ ชูทรัพย์
อ.ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ