แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพโครงการ (WiL)บุคลากรประจำสาขาNews
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing)
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัล)
B.B.A. (Digital Marketing)
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง ดังปรัชญาที่ว่า

“ใส่ใจความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาตน เป็นคนเท่าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมและจริยธรรม”

ข้อมูลหลักสูตร (การตลาดดิจิทัล)

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- วิชาชีพ
- ฝึกประสบการณ์
 3)   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-001

อัตลักษณ์ราชพฤกษ์ (RPU Identity)

1 (0-2-1)

011-xxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (2)

3(x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (1)

3(x-x-x)

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (1)

3(x-x-x)

100-010

หลักการจัดการ

3(3-0-6)

100-013

จริยธรรมธุรกิจ

3(3-0-6)

100-027

การตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

รวมจำนวน

19

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-002

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์จิตอาสา (RPU Volunteer Sprirts)

1(0-2-1)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (1)

3(x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (2)

3(x-x-x)

014-xxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (2)

3(x-x-x)

100-025

การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ

3(3-0-6)

100-017

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

131-014

การเข้าใจผู้บริโภค

3(3-0-6)

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

011-003

จิตอาสาเพื่อสังคม (Volunteer Spirits for Society)

1(0-2-1)

011-xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (5)

3(x-x-x)

012-xxx

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (2)

3(x-x-x)

013-xxx

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (3)

3(x-x-x)

100-005

การภาษีอากร

3(3-0-6)

131-002

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

3(3-0-6)

132-xxx

วิชาเอกเลือก (1)

3(x-x-x)

รวมจำนวน

19

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-024

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารธุรกิจ

3(3-0-6)

100-016

หลักเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

100-026

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

100-021

การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจ

3(3-0-6)

131-015

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม

3(3-0-6)

132-xxx

วิชาเอกเลือก (2)

3(-x-x)

รวมจำนวน

18

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

100-023

ธุรกิจสตาร์ทอัพ

3(3-0-6)

131-007

การตลาดระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

131-008

การพยากรณ์ทางการตลาด

3(3-0-6)

131-016

การจัดการการตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

132-xxx

วิชาเอกเลือก (3)

3(x-x-x)

รวมจำนวน

15

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

131-009

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

131-017

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด

3(2-2-5)

131-019

การจัดการตราสินค้าในช่องทางดิจิทัล

3(3-0-6)

131-020

การตลาดทางตรง

3(3-0-6)

132-xxx

วิชาเอกเลือก (4)

3(x-x-x)

รวมจำนวน

15

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-001

เตรียมสหกิจศึกษา

1(1-0-2)

100-018

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

3(3-0-6)

100-022

การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เพื่องานธุรกิจ

3(2-2-5)

131-011

การวิจัยการตลาด

3(3-0-6)

131-018

สัมมนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

3(3-0-6)

132-xxx

วิชาเอกเลือก (5)

3(x-x-x)

รวมจำนวน

16

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

019-002

สหกิจศึกษา (หรือ)

6(560)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (1)

3(x-x-x)

xxx-xxx

วิชาเลือกเสรี (2) (หรือ)

3(x-x-x)

019-003

การฝึกปฏิบัติงาน

3(300)

รวมจำนวน

6

หมายเหตุ ถ้านิสิตเลือกรายวิชา 019-002 สหกิจศึกษา นิสิตต้องเรียนรายวิชา 019-001 เตรียมสหกิจศึกษามาก่อน

แนวทางประกอบอาชีพ
1. นักสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์
2. นักการตลาดดิจิทัล
3. นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
4. ผู้ดูแลระบบโซเชียลมีเดีย
5. นักวางแผนโฆษณาการตลาดดิจิทัล
6. นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
7. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล
8. นักปฏิบัติการอีคอมเมิร์ซ
9. ธุรกิจส่วนตัวด้านการตลาดดิจิทัล
10. นักจัดกิจกรรมทางการตลาดดิจิทัล
11. ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ผศ.เสาวนีย์ ศรีจันทร์นิล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
รศ.ศิริภู่ พงษ์วัฒนา
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
อ.ฐาปานีย์ ศรีติสาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ผศ.นิตย์ระดี วงษ์สวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ผศ.ทัศนา หงษ์มา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ดร.ปริตภา รุ่งเรืองกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
อาจารย์ปุณณพศ ดารารัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
ดร.เจณิภา คงอิ่ม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
อาจารย์วิภาดา ศรีเมือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

Digital Marketing