ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์

posted in: Digital Marketing | 0

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร