ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

posted in: Digital Marketing | 0

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรราม ศรจันทร์วงค์ นิสิตสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์