ขอแสดงความยินดีกับ นายนภนต์ พินเขียว (เท็น)

ขอแสดงความยินดีกับ นายนภนต์ พินเขียว (เท็น) นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชนะเลิศการประกวดเดือน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ กลุ่มการเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทางสาขามีความภาคภูมิใจในตัวนิสิตมากๆ และหลังจากนี้ขอให้นิสิตปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถต่อไป