ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา ไทยนิคม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิรชา ไทยนิคม นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และขอขอบคุณดร.อุทุมพร อยู่สุข อาจารย์ภูวณ อัษวกรณิฤางกูร และอาจารย์ในสาขาทุกๆท่าน ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับนิสิตในครั้งนี้