หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
 
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  คณบดี คณะบริหารธุรกิจ

    รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พบ.ม.    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
  รองคณบดีด้านวิจัย ด้านประกันคุณภาพ  และด้านวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  รองคณบดีด้านพัฒนานิสิต ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านบริการวิชาการ

    ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล

    อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง
  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

    ดร.เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

    อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์อุทุมพร อยู่สุข
  รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

    อาจารย์อุทุมพร อยู่สุข
  วุฒิการศึกษา
  วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พัฒน์ อิ่มประเสริฐ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.    สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
  บธ.ม.    มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
  ปร.ด.    มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.