หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   บุคลากร
 
บุคลากร
คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

บุคลากร

  ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ
 
 •  
   

   

  รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

    รองศาสตราจารย์ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ.    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  พบ.ม.    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
  รองคณบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ คณะบริหารธุรกิจ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล สัมพัทธ์พงศ์
  วุฒิการศึกษา
  บช.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  บธ.บ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  รองคณบดีด้านพัฒนานิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

    ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ศศ.ม. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปร.ด. สหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
  รองคณบดีด้านบริการวิชาการ

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - วท.ม. (เทคโนโลโยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง
  - บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร
  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    อาจารย์พฤกษ์ภูมิ ธีรานุตร
  วุฒิการศึกษา
  - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

    อาจารย์สุนทรีย์ สองเมือง
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์เพียงเดือน เกิดอำแพง
  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

    อาจารย์เพียงเดือน เกิดอำแพง
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสยาม
  บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  บธ.ด. (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยรังสิต
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
  หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

    อาจารย์วันทิกา หิรัญเทศ
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.ม. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  บธ.บ. (การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต
  ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    รศ.ศศนันท์ วิวัฒนชาต
  วุฒิการศึกษา
  พศ.บ.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  บธ.ม.    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.