หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ

 

 

คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะแรกของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ในปีการศึกษา 2549 เพื่อผลิตบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นคนดีมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมเป็นบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชา มี 4สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
ในปีการศึกษา 2550  สาขาวิชาการบัญชีได้ปรับฐานะเป็นคณะการบัญชี และคณะบริหารธุรกิจได้เปิดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มอีก 1 สาขา รวมเป็น 4 สาขา เช่นเดิม คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ขึ้นอีก 1 สาขาวิชา ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ จัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 5 สาขา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ

1. รศ. ศิริ                      ภู่พงษวัฒนา      คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
2.ผศ. พรพิมล               สัมพัทธ์พงศ์       รองคณบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ
3.ดร. กุญฑิญา              จิรทิวาธวัช         รองคณบดีด้านกิจการนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4.ผศ.ดร.เรวดี                ศักดิ์ดุลยธรรม    รองคณบดีด้านวิชาการ และ ด้านบริการทางวิชาการ
5.อาจารย์พฤกษ์ภูมิ        ธีรานุตร             หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6.อาจารย์สุนทรีย์           สองเมือง           หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
7.อาจารย์เพียงเดือน      เกิดอำแพง         หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
8.อาจารย์ วันทิกา          หิรัญเทศ            หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
9.รศ. ศศนันท์             วิวัฒนชาต           ผอ.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

ปรัชญา

 

 

“บริการดี มีเทคโนโลยีก้าวหน้า จัดการเด่น เน้นคุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตในทุกสาขา ให้เป็นบุคลากรของชาติในการรับใช้สังคม เป็นผู้มีความรู้ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

 

 

พันธกิจ

 

 

                1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรฐกิจของประเทศ
                2. สร้างเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
                3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
                4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
                5. พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของวิทยาลัยให้มีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติไปพัฒนางานของตนให้ดียิ่งขึ้น
                6. จัดกิจกรรมการปลูกฝังระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 
 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.