หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะบริหารธุรกิจ
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะบริหารธุรกิจ

 

 

คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะแรกของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาบนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ในปีการศึกษา 2549 เพื่อผลิตบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นคนดีมีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมเป็นบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความชำนาญในแต่ละสาขาวิชา มี 4สาขาวิชา คือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ
ในปีการศึกษา 2550  สาขาวิชาการบัญชีได้ปรับฐานะเป็นคณะการบัญชี และคณะบริหารธุรกิจได้เปิดสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มอีก 1 สาขา รวมเป็น 4 สาขา เช่นเดิม คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจได้เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ขึ้นอีก 1 สาขาวิชา ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ จัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 4 สาขา และ 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

รายนามคณะกรรมการบริหารคณะ
 

ลำดับที่

ชื่อ นามสกุล

ตำแหน่ง
1 รองศาสตราจารย์ ศิริ   ภู่พงษ์วัฒนา คณบดี
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล  สัมพัทธ์พงศ์ รองคณบดีด้านวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และด้านวิชาการ
3 ดร. กุณฑิญา     จิรทิวาธวัช     รองคณบดีด้านกิจการนิสิต ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านบริการวิชาการ
4 อาจารย์ สุนทรีย์   สองเมือง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
5 ดร. เพียงเดือน     เกิดอำแพง     หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
6 อาจารย์ วันทิกา    หิรัญเทศ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
7 อาจารย์ อุทุมพร   อยู่สุข รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พัฒน์  อิ่มประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 

 

ปรัชญา

 

 

“บริการดี มีเทคโนโลยีก้าวหน้า จัดการเด่น เน้นคุณธรรม นำหน้าสู่สากล”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตบัณฑิตในทุกสาขา ให้เป็นบุคลากรของชาติในการรับใช้สังคม เป็นผู้มีความรู้ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

 

 

พันธกิจ

 

 

  1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำความรู้ใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
  2. สร้างเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ
  3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ
  4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย
  5. บริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และสาขา

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.